Sepetim (- Ürün)
0 / 0

Açık Rıza Metni

 

iyidavet.com
 
AÇIK RIZA METNİ

 

İşbu sözleşme ile veri sahipleri ve kullanıcılar, sorumlusu ve irtibat kişisinin Mustafa Can ZAİMOĞLU olduğu (iletisim@iyidavet.com)www.iyidavet.comuzantılı web sitesine (bu kısımdan sonra kısaca “İYİDAVET” olarak anılacaktır), aplikasyonlarına, mobil sürümlerine ve sair sistemleri tarafından verilerinin aydınlatma metninde belirtildiği şekilde işleneceğine açık rıza vermiş olur. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (“KVKK”) ilgili hükümlerinde öngörülen AÇIK RIZA, işbu sözleşmenin onaylanması ile verilir.

Bununla beraber; İYİDAVET’in kullanım şartları ve ticari koşullar da işbu sözleşmede düzenlenmiş olup; karşılıklı ve birbirine uygun irade açıklamalarının kurulmasıyla sözleşmede düzenlenen koşullar bağlayıcılık kazanır.

İşbu sözleşme, aydınlatma metni ve gizlilik politikasının eki niteliğindedirŞu kadar ki, usulüne uygun olarak yürürlüğe konmasının ardından kişisel veriler aydınlatma metninde belirtilen şekilde işlenmeye başlar; kararlaştırılan koşullar bağlayıcılık kazanır. Sözleşmede ayrıca değinilmeyen hususlar hakkında yürürlükteki mevzuatın emredici ve düzenleyici hükümleri esas alınır.

 

K O Ş U L L A R

 

Taraflar

MADDE 1.- (1) İşbu sözleşme, “öneren” ve “veri sorumlusu” sıfatlarını haiz İYİDAVET ile, İYİDAVET’e üyelik kaydı yapan ve “kabul eden” sıfatlı “VERİ SAHİBİ (KULLANICI)” arasında akdedilmiş olup, hüküm ve sonuçlarını dürüstlük kuralları ve 6698 s. KVKK çerçevesinde doğurur.

(2) Sözleşme, usulüne uygun karşılıklı rızaların varlığı ile geçerlik kazanır. Usûl, kullanıcının sözleşmeyi elektronik ya da fiziki ortamda kabul ettiğini açıklar irade beyanı ile yerine getirilmiş olur. Elektronik ortamdaki rıza, İYİDAVET’in üye olma ekranında sunduğu onay butonunun işaretlenmesi ile açıklanır.

(3) 6698 sayılı Kanun m. 3 /1 – ç hükmü uyarınca tüzel kişiler veri sahibi sayılmadığından, işbu sözleşme ile verilecek açık rıza (veri işlenmesine yönelik) yalnız gerçek kişiler bakımından hüküm ve sonuç doğurur.

Sözleşmenin Konusu, Kapsamı ve Hukuki Niteliği

MADDE 2.- (1) Sözleşme, tarafların hak ve yükümlülüklerinin hüküm altına alınmasına, 6098 s. Türk Borçlar Kanunu ve 6698 s. KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmiş olduğuna ve veri sahiplerinin verilerinin işlenmesi bakımından gereken açık rızalarının olduğu hususlara dair esasları içerir.

(2) Sözleşme, değindiği her konuda tarafları bağlar. Bunun yanında, sözleşme ile değinilmeyen hususlar hakkında, başta 6698 s. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, GVKT (Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü) ve 6098 s. Türk Borçlar Kanunu’nun ilişkili hükümleri olmak üzere sair yasal mevzuatın emredici ve düzenleyici hükümleri uygulanır. GVKT, 6698 s. KVKK’ye uygun düştüğü ölçüde uygulanır.

Tarafların  Hak ve Yükümlülükleri

MADDE 3.- (1) Veri sorumlusu, verileri hukuka uygun şekilde ve aydınlatma metninde belirtilen şekilde işleyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

(2) Veriler, veri sahibinin açık rızasına dayalı olarak işlenebilir. Açık rıza, aydınlatma metninde yazılı işleme şekillerine ilişkin olarak verilir.

(3) İşbu sözleşmenin eki mahiyetinde olan aydınlatma metni ve gizlilik politikasında da belirtildiği gibi, İYİDAVET, web sitesine giriş yapacak veri sahiplerinin davetiye ve etkinlik bildirimi tasarımı yapabilmesi şeklinde hizmet verir. Veri sahipleri, davetiye tasarımına yazacakları gelin ve damat ile ailelerine ait ad-soyad, yer, zaman, etkinlik bilgisi, sosyal medya adresleri ile her türlü görsel ve fotoğrafı özgür iradeleri doğrultusunda kaydeder. Davetiyede yer alacak bilgiler hakkında İYİDAVET’in yönetim ve seçim yönlendirmesi bulunmamakta olup, tasarım ve bilgi işleme faaliyetleri veri sahibi tarafından gerçekleştirilir. Bu bağlamda, girilecek bilgiler hakkındaki tüm hukuki sorumluluk da veri sahibine aittir. Kaydedilen tüm verilerin İYİDAVET tarafından işbu metinde açıklandığı gibi işleneceği hususunda açık rıza verilmiş sayılır. Veri sahibi tarafından bu bilgilerin dışında veriler de girilebilir. İşbu verilerin veri sahibi tarafından kaydedilmesi durumunda işbu belgelerin İYİDAVET tarafından işlenmesi hususunda açık rızası var kabul edilir.  Veri sahipleri tarafından hazır temalar üzerinden tasarlanan davetiyeler veri sahipleri tarafından İYİDAVET’e ait veritabanına kaydedilir. İYİDAVET, üçüncü kişilerle paylaşmaya elverişli bir bağlantı linki oluşturur. İşbu bağlantı linki, davetiyeyi tasarlayan veri sahipleri tarafından üçüncü kişilerle serbestçe paylaşılabilir. ANCAK, ÜCRETSİZ DAVETİYE TASARIMI YAPILABİLMESİ İÇİN, VERİ SAHİPLERİ İLE İYİDAVET ARASINDA KURULACAK İLETİŞİM İÇİN VERİ SAHİPLERİNİN WEB SİTESİNE ÜYE OLARAK KAYDOLMALARI GEREKMEKTEDİR. KAYIT SIRASINDA E-POSTA ADRESİNİN SİSTEME KAYDEDİLMESİ VE ŞİFRE OLUŞTURULMASI GEREKİR. E-posta adresi ve şifreler, İYİDAVETe ait veritabanında saklanarak işlenir.

(4) Veriler, temel olarak şu şekillerde işlenir:

a) İYİDAVET, veri sahiplerine ait kişisel verileri, veri sahiplerine sunduğu hazır şablonlar üzerinden yine veri sahipleri tarafından tasarlanacak davetiye, etkinlik bildirimi gibi ürünlerin tasarlanması amacıyla ve ölçülülük ilkesine göre olarak işler. Veri işleme faaliyeti, aydınlatma metninde belirtildiği şekilde gerçekleştirilir. Bununla birlikte; İYİDAVET’e yapılan üye girişleri ve kayıtlar sırasında e-posta adresinin İYİDAVET’e ait sisteme kaydedilmesi ve şifre oluşturulması gerekmekte olup, oluşturulan şifre ve e-posta adresleri otomatik olarak yazılıma kaydedilir ve depolanarak işlenir. Kayıt için veri sahiplerinin ;

 • E-posta adresleri,
 • Oluşturacakları şifreler (İYİDAVET tarafından görüntülenemez) depolanır. 

b) Kişisel veriler; yukarıda sözü edilen açık rızanın alınmasının ardından İYİDAVET tarafından elde edilebilecek, kaydedilebilecek, mevzuatın izin verdiği ölçüde üçüncü kişilere yurtiçinde ve yeterli korumanın bulunması şartıyla yurtdışında veya buralara açıklanabilecek, finansal gereklilikler sebebiyle edinilen ödeme bilgileri İYZİCO gibi aracı kuruluşlara iletilebilecek, sınıflandırılabilecek, anonim hale getirilebilecektir. Bununla beraber, web sitesinin kullanılabilmesi için zorunlu olan çerez kullanımları için bu şart aranmaz. Zorunlu çerezlerin kullanıldığı İYİDAVET’in karşılama sayfasında kullanıcılara bildirilir ve bildirim yeterlidir.

c) Veri sahiplerinin İYİDAVET’e “üye” olarak kaydolmalarından önce ve sonra, kullandıkları cihazın sağladığı teknik veriler vasıtasıyla edinilen tarayıcı ve çerez bilgileri İYİDAVET tarafından işlenmeye başlar, İYİDAVET tarafından kullanıcıların cihazlarına çerez yerleştirilir. Buna ilişkin bir uyarı metni web sitesine giriş ile birlikte kullanıcılara sunulur. Web sitesinin kullanımı için zorunlu olan çerezler, kullanıcının web sitesine girdiği an kullanılmaya başlar. Buna ilişkin ayrıntılar, işbu sözleşmenin eki mahiyetinde olan aydınlatma metninde açıklanmıştır.

d) Veri sahipleri, İYİDAVET’i kullandıkları sırasında muhtelif ticari reklamlar ile karşılaşabilir. İYİDAVET dışındaki sair uygulamalar aracılığıyla gerçekleşen işbu reklamlar, reklam verenin ve reklam sorumlusunun sorumluluğunda olup, İYİDAVET işbu reklamlar bakımından sorumlu değildir.

(5) İYİDAVET, şu hallerin varlığı durumunda açık rıza aramaksızın kişisel verileri işleyebilir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Kişinin, fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olması (varsayılan rıza hali),
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemesinin mecburi olması,
 • Veri sahibinin verilerini aleni hale getirmiş olması,
 • Veri sahibinin temel haklarına zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması.

(6) Kişisel veriler; işlenme sebeplerinin tamamının ortadan kalkması halinde (açık rızanın geri alınması vs.) veri sorumlusu tarafından re’sen veya ilgili kişinin talebi halinde silinir ya da anonim hale getirilir. Ancak, silme işlemine ilişkin kayıtlar (silme tarihi ve silinen veri) kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi hakkında yönetmelik md. 7/3 uyarınca 3 yıl süreyle İYİDAVET’e ait veritabanında saklanır.

(7) İYİDAVET, veri sahibi tarafından bildirilen etkinlik tarihini içeren dijital davetiye için bir bağlantı linki oluşturur. Bu link veri sahipleri tarafından üçüncü kişilerle paylaşılması amacına hizmet etmekle beraber, arama motorlarından da erişilmesi mümkündür. Davetiye hazırlayan veri sahibi, İYİDAVET’ten edindiği bağlantı linkini teslim almakla, bu davetiyenin ALENİ hale getirildiğini kabul ve beyan etmiş olur.  İşbu bağlantı linki İYİDAVET tarafından üçüncü kişilerle paylaşılmasa da, veri sahibinin paylaştığı üçüncü kişiler tarafından görüntülenebilir. Veri sahibinin linki gizli hale getirmesi mümkün olduğu gibi, aynı bağlantı linkine arama motorlarında yapılacak aramalar ile de ulaşılması mümkündür. Veri sahibinin yaptığı paylaşımlardan İYİDAVET sorumlu tutulamaz.

(8) İYİDAVET, VERİ SAHİBİNİN AYRICA BİR BEYANI OLMADIĞI SÜRECE, TASARLANAN SON ETKİNLİĞİN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİHTEN BAŞLAYARAK 30. GÜNÜN SONUNDA DAVETİYE LİNKİNİ OTOMATİK OLARAK ETKİSİZ HALE GETİRİR. Veri sahibi İYİDAVET üzerinden ayrıca aktif etmediği sürece davetiye linki etkisiz kalmaya devam eder.

(9) Veri sahibinin şu hakları saklıdır:

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Verilerin işlenme amacını ve bunların amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Verilerin aktarıldığı kişileri öğrenme,
 • Verilerin eksik ya da yanlış işlenmesi durumunda bunların düzeltilmesini isteme,
 • Şartları oluştuğunda kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (Verilerin işlenmesine ilişkin rızanın geri alınması, ileriye etkili olarak sonuç doğuracak olup; geri alma anına değin gerçekleştirilen işlemeler hukuka uygunluğunu sürdürecektir.)
 • Düzeltme, silme ya da yok etme işlemlerinin verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere iletilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

(10) VERİ SAHİBİ, YUKARIDA SAYILI İŞLEME ŞEKİLLERİNE VE AYDINLATMA METNİNDE TARİF EDİLEN İŞLEME USULLERİNE AÇIK RIZA GÖSTERDİĞİNİ KABUL VE BEYAN EDER. Bunun yanında, açık rızasının aydınlatma metnine bağlı olarak BİLGİLENDİRMEYE DAYALI OLDUĞUNU, hangi hususlar hakkında açık rıza verdiğinin BELİRLİ OLDUĞUNU ve rızasının irade fesadı halleriyle SAKAT OLMADIĞINI kabul ve beyan eder.

(11) Kullanıcının işbu sözleşme kapsamında yer alan diğer koşullar  ile bu kapsamdaki beyan ve taahhütlerine aykırı davranması halinde İYİDAVET, kullanıcının üyeliğini askıya alma veya sözleşmeyi feshederek kullanıcının tüm hak ve yetkilerini sona erdirme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda, söz konusu aykırılıktan doğan zararlarının tazmini talep edilebilir.

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakkı

MADDE 4.- (1) İYİDAVET’in her tür ögesinin (arayüz, yazılım, hizmetler, düşünsel eserler, üretim şekilleri, keşfedilen tat ve lezzet tarifleri ile  diğer her türlü fikri ve teknik anlamda ‘eser’ statüsüne giren ögelerin) fikri mülkiyet hakkı veri sorumlusuna veya eserin sahibine aittir. İzinsiz kopyalanması, taşınması, aktarılması veya farklı bir yolla çoğaltılması işbu sözleşmeye ve fikri mülkiyet haklarına halel getirir.

(2) Bu hükme aykırılık halinde, 5846 s. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu başta olmak üzere, 6098 s. Türk Borçlar Kanunu’nun tazminat hükümleri, 6102 s. TTK  ve keza 5237 s. Türk Ceza Kanunu’nun ilgili fiile uygun cezai hükümleri uygulama alanı bulur.

Diğer Hükümler

MADDE 5.- Sözleşmede yer alan koşullara aykırı davranılması sebebiyle İYİDAVET’in maddi zarara uğraması durumunda, uğranan zararın 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri doğrultusunda tazmini talep edilebilir.

MADDE 6.- Bu sözleşmedeki hükümlerden herhangi birinin yürürlükteki emredici hukuki normlara aykırı olması halinde, aykırı olan hüküm dışındaki diğer hükümlerle sözleşme yürürlüğünü sürdürür.

MADDE 7.- İşbu sözleşmenin değinmediği hususlarda aydınlatma metninin hükümleri, bunun da değinmediği hususlarda ilgili yasal mevzuat esas alınır.

MADDE 8.- İşbu sözleşme ve eki mahiyetindeki aydınlatma metninden kaynaklanan uyuşmazlıklarda İYİDAVET irtibat kişisinin yerleşim yerindeki mahkemeler ve icra daireleri yetkili sayılır.