Sepetim (- Ürün)
0 / 0

Aydınlatma Metni

 

iyidavet.com
 
AYDINLATMA METNİ
 
G İ R İ Ş

 

www.iyidavet.comuzantılı web sitesi üzerinden faaliyetlerini yürüten ve işbu metin boyunca daİYİDAVET” olarak anılacak olan uygulama ve web sitesi, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Kanun (“KVKK”) olmak üzere, ilgili mevzuatın gerekli kıldığı hak ve yükümlülüklere özen gösterir. İşbu metin de yasal zorunluluklara uygun olarak hazırlanmış olup, kullanıcıların aydınlatılması amacına özgülenmiş bulunmaktadır.

İYİDAVET’in internet üzerindeki faaliyetleri temel olarak işbu aydınlatma metninin yayımlanmış olduğu web sitesi üzerinden yürütülmekte olup; iş ve işlemlerin tümü, başta 5651 sayılı Kanun da dahil olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak yerine getirilmektedir.

Yukarıda adı ve bilgileri verilen web sitesi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bu kısımdan sonra kısaca “KVKK” olarak anılacaktır) doğrultusunda veri işlemektedir. İşlenen veriler bakımından ulaşılacak ilgili ve temsilcinin bilgileri aşağıdaki gibidir:

Ticaret Unvanı : Mustafa Can Zaimoğlu 

Vergi Numarası : 9960191860 - Beşiktaş Vergi Dairesi

İletişim Sorumlusu : Mustafa Can Zaimoğlu

E-posta : iletisim@iyidavet.com

Telefon : 0212 912 21 40

İşbu aydınlatma metni ve bilahare akdedilecek eki mahiyetindeki açık rıza metninde (kullanıcı sözleşmesi) yer alan temel veri işleme koşulları, 6698 sayılı KVKK ve Avrupa Birliği Resmi Gazetesinin L/119/1  sayısında yayımlanan GVKTye (Genel Veri Koruma Tüzüğü – General Data Protection Regulation) dayanmaktadır. Ancak veri sorumlusunun mesuliyeti, KVKK’nin GVKT’ye uygun düştüğü hükümlerle sınırlıdır.

İşbu aydınlatma metninde, yasada aranan koşullara uygun olarak;

 • Veri sorumlusuna ve temsilcisine ait iletişim bilgileri,
 • Veri sorumlusunun yasal ve akdi sorumlulukları,
 • Verilerin işlenme amacı, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği,
 • Verilerin işlenme usulü,
 • Veri toplamanın şekli ve hukuki sebepleri bulunmaktadır.

İşbu aydınlatma metninin kişisel veri sahipleri tarafından okunup anlaşılması gerekmektedir. Metnin kısaltılmış “uyarı” şeklindeki versiyonu pop-up pencere halinde www.iyidavet.com uzantılı web sitemizin karşılama sayfasına yerleştirilmiş olup, tam hali ile okunması için aynı sayfaya bir bağlantı (link) eklenmiştir. İşbu bağlantı linkinin bulunması, kullanıcılara aydınlatma metninin sunulmuş olduğu anlamını taşır. Veri sorumlusu işbu metni okunmaya hazır halde bulundurmak ve yasaya uygun şekilde veri sahiplerine sunmakla 6698 s. KVKK m. 10’da belirtilen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmiş olmaktadır.

Veri sorumlusunun veri işlemesi, şu aşamalardan sonra hukuka uygun ve geçerli hale gelir:

 1. İşbu aydınlatma metninin veri sahiplerine sunulması ve veri sahiplerinin aydınlatılması,

 2. Açık rıza metninin –kullanıcı sözleşmesinin- onaylanması (6698 s. KVKK’de sayılan açık rızanın gerekli olmadığı haller dışında) 

Yukarıda sıralanan aşamalara gerek olmaksızın, yasada belirtilen hallerin varlığı halinde AÇIK RIZANIN ALINMASINA GEREK OLMAKSIZIN VERİ İŞLEMENİN MÜMKÜN OLDUĞU HALLER, 6698 s. KVKK m. 5’te açıkça düzenlenmiş olup, önemle hatırlatılır:

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi
b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Bununla beraber, GVKT (GDPR) m. 6’da da açık rızanın aranmasına gerek olmaksızın veri işlenebilecek haller sıralanmıştır: 

(a) Veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin uygulanması veya bir sözleşme yapılmadan önce veri sahibinin talebiyle adımlar atılması için, işleme faaliyetinin gerekli olması;

(b) Veri sorumlusunun tabi olduğu bir yasal yükümlülüğe uygunluk sağlanması amacı ile işleme faaliyetinin gerekli olması;

(c) Veri sahibinin veya başka bir gerçek kişinin hayati menfaatlerinin korunması amacı ile işleme faaliyetinin gerekli olması;

(d) Kamu yararına gerçekleştirilen bir görevin yerine getirilmesi veya kontrolöre verilen resmi bir yetkinin uygulanması hususunda işleme faaliyetinin gerekli olması;

(e) Özellikle veri sahibinin çocuk olması halinde veri sahibinin kişisel verilerin korunmasını gerektiren menfaatleri veya temel hakları ve özgürlüklerinin bir kontrolör veya üçüncü bir kişi tarafından gözetilen meşru menfaatlere ağır basması haricinde, söz konusu menfaatler doğrultusunda işleme faaliyetinin gerekli olması.

KVKK ya da GVKT’de sayılı hallerden birinin varlığı halinde, İLGİLİNİN (VERİ SAHİBİNİN) RIZASI BULUNMASA DAHİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ MÜMKÜNDÜR.

Yukarıda anılan rıza, “bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan onayı” ifade etmekte olup, konuya ilişkin ayrıntılar, işbu metinde ve bilahare akdedilecek KULLANICI SÖZLEŞMESİNDE (AÇIK RIZA METNİNDE) belirtilmiştir.

 

A Ç I K L A M A L A R

 

      A.    VERİ İŞLEME POLİTİKASI

(1) Kullanıcıların kişisel verilerine karşı yüksek düzeyde saygı duyulmaktadır; bu durum, kullanıcılarımızın ve bizimle kişisel verilerini paylaşan her kurum ve kişinin güvenini kazanmak konusunda gösterdiğimiz dikkati yansıtır. Kişisel verilerin işlenmesi, ancak kanunda ya da ilgili hukuki normda aranan koşulların varlığı halinde veya usulüne uygun olarak alınmış açık rızanız ile, işbu metnin eki olan kullanıcı sözleşmesini onaylamanız durumunda mümkündür. Öte yandan, yasada açık rıza olmaksızın veri işlenebildiği hallerde açık rızanız bulunmaksızın veri işlenmesi de mümkündür. Açık rızanız olmaksızın işlenebilen veriler ile diğer tüm veriler; işbu aydınlatma metninde yazılı amaçlar doğrultusunda, güvenli veritabanlarımız ve yazılımlarımız aracılığıyla ölçülü olarak işlenir.

      B. VERİ İŞLEME YÖNTEMİ VE AMACI

(1) İYİDAVET, işbu aydınlatma metni ve akabinde akdedilecek kullanıcı sözleşmesindeki şartları kabul eden veri sahipleri için, web sitesine kaydedilen verileri usulüne uygun olarak işleyebilir. İşleme; internet sitesi, mobil uygulama ve sosyal mecralardaki bilgi/talep/üyelik formları, veri sahipleri tarafından verilecek kişisel verilerin kaydı ve depolanması gibi şekillerle (aşağıda izah olunacağı üzere) elektronik ortamda gerçekleşmektedir. Bu bakımdan İYİDAVET, “veri sorumlusu” sıfatını taşır.

(2) İYİDAVET, web sitesinin ve uygulamalarının ziyaret edilmesi için üyelik kaydı yapılmasını ya da veri paylaşımını zorunlu tutmaz. Ancak, İYİDAVET’in sunduğu kendine özgü hizmetler (davetiye tasarımı ve davetiye paylaşımı gibi) web sitesine üye olunmasına bağlıdır. Bu hizmetlerin sunulabilmesi için ilgili veri sahibine ait bilgilerin işlenmesi teknik bir zorunluluk olup,  web sitesine üye kaydı yapılan veri sahiplerine üye olmamış veri sahiplerine göre daha işlevsel bir kullanım hizmeti sunulmaktadır.  İYİDAVET’e üye olan kullanıcılardan; e-posta adreslerini sisteme kaydetmeleri ve kendileri tarafından oluşturulacak bir şifre tayin etmeleri istenir.

(3) İYİDAVET, sunduğu arayüz aracılığıyla İYİDAVET’e giriş yapacak veri sahiplerinin davetiye ve etkinlik bildirimi tasarımı yapabilmesine olanak tanır. Veri sahipleri, davetiye tasarımına yazacakları gelin damat ve ailelerine ait ad-soyad, davetlilerin isimleri, yer, zaman, etkinlik bilgisi, sosyal medya adresleri ile her türlü görsel ve fotoğrafı ÖZGÜR İRADELERİ DOĞRULTUSUNDA kaydeder. Davetiyede yer alacak bilgiler hakkında İYİDAVET’in yönetim ve seçim yönlendirmesi bulunmamakta olup, tasarım ve bilgi işleme faaliyetleri veri sahibi tarafından gerçekleştirilir. Bu bağlamda, girilecek bilgiler hakkındaki tüm hukuki sorumluluk da veri sahibine aittir. Kaydedilen tüm verilerin İYİDAVET tarafından işbu metinde açıklandığı gibi işleneceği hususunda açık rıza verilmiş sayılır. İYİDAVET, veri sahipleri tarafından hazır temalar üzerinden tasarlanan davetiyeleri veritabanına kaydederek üçüncü kişilerle paylaşmaya elverişli bir bağlantı linki oluşturur. İYİDAVET tarafından verilecek işbu bağlantı linki, davetiyeyi tasarlayan veri sahipleri tarafından üçüncü kişilerle serbestçe paylaşılabilir. Yapılan paylaşımlar sebebiyle İYİDAVET’e herhangi bir sorumluluk yüklenemeyeceği gibi, bağlantı linki üzerinden İYİDAVET’e giriş yapacak veri sahiplerinin tarayıcılarına –aydınlatma metni sunulduktan sonra- zorunlu çerezler yüklenebilir.

(4) Yukarıda yazılı fıkrada veri sahiplerinin özgür iradeleri doğrultusunda veri girişi yapacaklarından söz edilmiş ise de, yapılan veri girişlerinin ahlaka mugayir içerik olduğu, pornografik yahut da tahkir edici nitelikte olduğunun saptanması durumunda ilgili tüm veri ve davetiye tasarımları İYİDAVET tarafından re’sen silinebilir. Bu hususta İYİDAVET’e herhangi bir sorumluluk yüklenemez.

(5) İYİDAVET’e üye olarak kaydolmak suretiyle İYİDAVET’in hizmetlerinden yararlanmaya başlayan veri sahiplerine ait kişisel veriler; açık rıza ve kullanıcı sözleşmesinin onaylanmasından sonra elde edilebilecek, kaydedilebilecek, mevzuatın izin verdiği ölçüde üçüncü kişilere yurtiçinde ve yeterli korumanın bulunması şartıyla üçüncü kişilere açıklanabilecek, finansal gereklilikler sebebiyle edinilen ödeme bilgileri İYZİCO gibi aracı kuruluşlara iletilebilecek, sınıflandırılabilecek, anonim hale getirilebilecektir. Bununla beraber, web sitesinin kullanılabilmesi için zorunlu olan çerez kullanımları için bu şart aranmaz. Zorunlu çerezlerin kullanıldığı İYİDAVET’in karşılama sayfasında kullanıcılara bildirilir ve bildirim yeterlidir.

(6) İYİDAVET, yukarıda sözü edilen kişisel verileri, ticari amaçlarına uygun olarak işleyecektir.

       İYİDAVET, bilgi ve verileri şu amaçlarla işler:

 • Firma/Ürün Bağlılık Süreçlerinin Yönetilmesi ve Yürütülmesi
 • Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Talep ve Şikayetlerin Takibi
 • Ücret Politikasının Yürütülmesi
 • Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ziyaretçi Kayıt ve İstatistiklerinin Oluşturulması

İYİDAVET, işlediği verilerin saklanması ve bunlardan bir zarar doğmaması için gerekli tedbirleri alır ve yönetir.

(7) Veri sahibi, İYİDAVET’e üye olmadan önce ya da sonra, sisteme yükleyeceği kişisel bilgi ve verilerini ALENİ hale getirerek herkesin erişimine açarsa, bahse konu veriler 6698 s. Kanun’un 5’inci maddesi doğrultusunda AÇIK RIZA ARANMAKSIZIN İYİDAVET tarafından işlenebilir.

(8) Veri sahiplerinin İYİDAVET’e “üye” olarak kaydolmalarından önce ve sonra, kullandıkları cihazın sağladığı teknik veriler vasıtasıyla edinilen tarayıcı ve çerez bilgileri İYİDAVET tarafından işlenmeye başlar. Buna ilişkin uyarı web sitesine giriş ile birlikte kullanıcılara sunulur. Web sitesinin kullanımı için zorunlu olan çerezler, kullanıcının web sitesine girdiği an kullanılmaya başlar. Bunun için  kullanıcının açık rızasına gerek duyulmaz. Kullanıcıya, web sitesinin kullanılması ve sitenin işlemesi için zorunlu olan çerezlerin web sitesine giriş yapıldığı anda kullanılmaya başlandığı derhal bildirilir. Bu bildirim, karşılama sayfasına eklenecek bir uyarı ile yapılır.

Kullanıcıların 6698 s. KVKK doğrultusunda vazgeçme hakkı saklı tutulmuş olup, kaydedilen ve işlenen kişisel verilerin silinmesi talep edilebilir. Bunun için veri sahibinin İYİDAVET’in yukarıda verilen bilgileri kanalıyla İYİDAVET ile iletişime geçmesi ve yetkililerle görüşme sağlaması gerekir.  Ancak, ilgili mevzuat hükümleri gereğince kişisel verileri muhafaza etme hak ve yükümlülüğü olan durumlarda kullanıcının işbu isteminin yerine getirilmemesi de mümkündür. Ancak bu haller yukarıda yazılı haller ile sınırlıdır. Silme işlemine ilişkin kayıtlar (silme tarihi ve silinen verinin ne olduğu bilgisi) kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi hakkında yönetmelik md. 7/3 uyarınca 3 yıl süreyle İYİDAVET’e ait veritabanında saklanır.

      C. VERİLERİN İŞLENME BİÇİMİ VE ÇEREZ POLİTİKASI

(1) Öncelikle belirtelim ki, kişisel veri kavramı yalnızca kişilerin ad-soyadlarını, ve buna benzer somut bilgilerinin değil; IP adresini, çerezleri (cookies) ve buna benzer elektronik bilgileri de içerir. Kişisel verilerin tarafımıza iletilmesi ve iletilen verilerin tarafımızca işlenmesi, temel olarak veri sahibinin açık rızasına ve aydınlatılmasına bağlıdır. Veri sahibi, işbu metnin kendisine sunulması ile aydınlatılmış olmaktadır.

(2) Yukarıda belirtildiği üzere, İYİDAVET kullanıldığında, veri sahipleri hakkında mevzuata uygun olarak veri toplanmaya başlanmaktadır. İlk işleme, çerezlerin kullanıcıya sunumu ve kullanılması ile başlar. Bunun dışındaki veri işleme işlemleri, aydınlatma yükümünün tarafımızca yerine getirilmesinden ve açık rızanın alınmasından sonra işlenmektedir.

(3) İYİDAVET, web sitesine giriş yapacak veri sahiplerinin davetiye ve etkinlik bildirimi tasarımı yapabilmesi şeklinde hizmet verir. Veri sahipleri, davetiye tasarımına yazacakları gelin ve damadın kendisine ve ailelerine ait ad-soyad, yer, zaman, sosyal medya iletişim adresleri, etkinlik bilgisi ve sair bilgileri özgür iradeleri doğrultusunda kaydeder. Bunun ardından veri sahipleri tarafından hazır şablonlar üzerinden tasarlanan davetiyeler veritabanına kaydederek üçüncü kişilerle paylaşmaya elverişli bir bağlantı linki oluşturulur. İşbu bağlantı linki, davetiyeyi tasarlayan veri sahipleri tarafından üçüncü kişilerle serbestçe paylaşılabilir. ANCAK, ÜCRETSİZ DAVETİYE TASARIMI YAPILABİLMESİ İÇİN, VERİ SAHİPLERİ İLE İYİDAVET ARASINDA KURULACAK İLETİŞİM İÇİN VERİ SAHİPLERİNİN WEB SİTESİNE ÜYE OLARAK KAYDOLMALARI GEREKMEKTEDİR. KAYIT SIRASINDA E-POSTA ADRESİNİN SİSTEME KAYDEDİLMESİ VE ŞİFRE OLUŞTURULMASI GEREKİR. E-posta adresi ve şifreler, İYİDAVETe ait veritabanında saklanarak işlenir.

(4) Etkinlik sahibi olan veri sahipleri ve kullanıcılar tarafından üçüncü kişilerle yapılan paylaşımlar sebebiyle İYİDAVET’e herhangi bir sorumluluk yüklenemeyeceği gibi, bağlantı linki üzerinden İYİDAVET’e giriş yapacak veri sahiplerinin tarayıcılarına –aydınlatma metni sunulduktan sonra- “zorunlu çerezler” yüklenebilir.

(5) İYİDAVET, veri sahibi tarafından bildirilen etkinlik tarihini içeren dijital davetiye için bir bağlantı linki oluşturur. Bu link veri sahipleri tarafından üçüncü kişilerle paylaşılması amacına hizmet etmekle beraber, arama motorlarından da erişilmesi mümkündür. DAVETİYE HAZIRLAYAN VERİ SAHİBİ, İYİDAVET’ten edindiği bağlantı linkini teslim almakla, bu davetiyenin ALENİ hale getirildiğini kabul ve beyan etmiş olur.  İşbu bağlantı linki İYİDAVET tarafından üçüncü kişilerle paylaşılmasa da, veri sahibinin paylaştığı üçüncü kişiler tarafından görüntülenebilir. Veri sahibinin linki gizli hale getirmesi mümkün olduğu gibi, aynı bağlantı linkine arama motorlarında yapılacak aramalar ile de ulaşılması mümkündür. Veri sahibinin yaptığı paylaşımlardan İYİDAVET sorumlu tutulamaz. Bununla beraber, veri sahibi davetiye linkini “gizli” hale getirerek bağlantı linkinin üçüncü kişiler tarafından görüntülenmesini engelleyebilir.

(6) İYİDAVET, VERİ SAHİBİNİN AYRICA BİR BEYANI OLMADIĞI SÜRECE, TASARLANAN SON ETKİNLİĞİN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİHTEN BAŞLAYARAK 30. GÜNÜN SONUNDA DAVETİYE LİNKİNİ OTOMATİK OLARAK ETKİSİZ HALE GETİRİR. Veri sahibi İYİDAVET üzerinden ayrıca belirtmediği sürece davetiye linki etkisiz kalmaya devam eder.

(7) İYİDAVET’e ait veritabanında aşağıdaki bilgiler saklanır:

 • Ad ve soyad
 • E-posta adresi
 • Şifre (Enkripte olarak saklanmakta olup, İYİDAVET tarafından görüntülenemez)
 • Veri sahibinin davetiyesinde paylaştığı bütün bilgiler
 • Veri sahibinin belirlediği davetiye gizlilik tercihi
 • Davetiye kodu
 • Davetiye teması ve rengi
 • Veri sahibinin hesap oluşturduğu gün ve saat
 • Veri sahibinin hesabına en son ne zaman giriş yaptığı bilgisi.

(8) Çerezlere ilişkin veri işleme politikası ve işleme şekillerine ilişkin teknik hususlar üç madde halinde özetlenmiştir:

      a. Veri Sahiplerinin Web Tarayıcıları Tarafından İYİDAVET’e Gönderilen Veriler

İYİDAVET, web sitesine giriş yapılan web tarayıcısı tarafından tarafımıza otomatik olarak gönderilen bilgileri toplayabilir. Bu bilgiler  verisahibinin internet servis sunucusunun IP adresi, işletim sisteminin adı ve tipi ile, web tarayıcının versiyonunu ve sair teknik hususları içermektedir.

Bu konu ile ilgili olarak, tarayıcının kullanıcı ile ilgili ne tür bilgiler gönderdiği veri sahibinin sorumluluğu ve yetki alanında bulunan bir konudur. Kullanıcıların konuyla ilgili tarayıcı bilgi akışını durdurmak istemeleri durumunda, bununla ilgili tedbirler tarayıcı üzerinden ve yine kendileri tarafından alınır. İYİDAVET konuyla ilgili bir sorumluluk üstlenmediği gibi, herhangi bir mesuliyet izafe edilmesi de mümkün değildir.

      b. Veri Sahibinin Elektronik Cihazına ve Tarayıcı ya da Tarayıcılarına Bir "Çerez (Cookie)" Yerleştirerek Edinilen Kişisel Veriler

İYİDAVET, kullanıcının bilgisayarının sabit diskine bir “etiket” yükleyerek hakkında bilgi toplayabilir. Bu etiket “çerez” olarak bilinmektedir. İYİDAVET, bahse konu çerez ve sair teknik bilgileri, yukarıda yazılı mesleki ve ticari amaçlarına ulaşmak için kullanabilecek olup, anılan durum yukarıda belirtilen şartların yerine getirilmiş olmasına bağlıdır.

İYİDAVET’in kullandığı veya kullanabileceği çerezler aşağıdaki şekilde tablo haline getirilmiştir:      

Zorunlu Çerezler

Zorunlu çerezler, internet sitesinin çalışması ve amaçlandığı gibi kullanılabilmesi için gerekli olan çerezlerdir. Zorunlu çerezlerin engellenmesi halinde, internet sitesinin bazı bölümleri çalışmayacaktır. Bu çerezler, güvenliği iyileştirme, aramaları kaydetme, oturum açma veya benzer işlevlerin kullanılmasına imkân tanır ve pazarlama faaliyetleri amacıyla kullanılmaz. Kullanılması için açık rıza aranmaz.

İşlevsel Çerezler

İşlevsel çerezler, internet sitesini ziyaret eden kullanıcıların tercihlerine dayalı olarak site içeriğini onlar için bireyselleştirmeyi sağlar. Kullanıcı sözleşmesinin onaylanması ve web sitesine üyelik kaydı sonrasında kullanılır.

Performans Çerezleri

Performans çerezleri, web sitesinin geliştirilmesinde yardımcı olur. Kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla, sitenin ne şekilde ve ne kadar süre kullanıldığı gibi bilgileri toplar. Kullanıcı sözleşmesinin onaylanması ve web sitesine üyelik kaydı sonrasında kullanılır.

Reklam Çerezleri

Kullanıcıların ilgi alanlarına göre ve onlara uygun içerikler ile reklamları sunmak amacıyla kullanılır. Çerezler yoluyla elde edilen bilgileri, aynı kişiye ait diğer verilerle eşleştirerek, ilgililere daha uygun içerikleri, kişiye özel kampanya ve ürünleri sunar ve daha önceden istenmediği belirtilen içerik veya fırsatları bir daha sunmaz. Kullanıcı sözleşmesinin onaylanması ve web sitesine üyelik kaydı sonrasında kullanılır.

 

      c. Veri Sahiplerinin Bilerek ve İsteyerek Sağladığı Kişisel Veriler

İYİDAVET,  bilerek ve isteyerek sağlanan veri ve bilgiler ile, yukarıda tanımlanan kişisel veri ve bilgileri de toplamaktadır. Örnek olarak, veri sahiplerinin e-posta uyarıları almak için kaydolduğunda, bir formu doldurduğunda ya da tarafımıza geri bildirim için bir soru sorduklarında veya bir e-posta gönderdiklerinde sağladıkları veri ve bilgiler gösterilebilir. Keza, İYİDAVET’in sunduğu tasarım üzerine veri sahibi tarafından kaydedilecek kişisel bilgi ve veriler, her türlü görsel ve fotoğraf ile sosyal medya iletişim adresleri de bu kapsamda olup, bu veriler İYİDAVET tarafından yukarıda açıklandığı şekilde işlenir

İşbu aydınlatma metni ve bilahare akdedilecek kullanıcı sözleşmesinin kabulü ile, verileri yukarıda belirtilen veri işleme amaçları doğrultusunda ve sözü edilen ticari amaçlar için kullanılabileceği kabul edilmiş olur.

 

      D. VERİ SAHİPLERİNİN (KULLANICILARIN) YASAL HAKLARI

(1) İYİDAVET, verileri işbu aydınlatma metninde ve bilahare akdedilecek açık rıza akdinde (kullanıcı sözleşmesi) belirtilen hususlara uygun olarak işler. Ancak, daha önce de belirtildiği üzere, sözü edilen işlemeler, ancak veri sahibinin açık rızası ile mümkündür. Açık rızanın aranmadığı haller saklıdır.

(2) Veri sahibinin onayı, bahse konu işlemeleri geçerli kılar. Bunun yanında, veri sahibinin de aşağıda sıralanan şu hakları yasal ve akdi olarak güvence altına alınmıştır. Şöyle ki;

      Veri sahipleri;

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Verilerin işlenme amacını ve bunların amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Verilerin aktarıldığı kişileri öğrenme,
 • Verilerin eksik ya da yanlış işlenmesi durumunda bunların düzeltilmesini isteme,
 • Şartları oluştuğunda kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (Verilerin işlenmesine ilişkin rızanın geri alınması, ileriye etkili olarak sonuç doğuracak olup; geri alma anına değin gerçekleştirilen işlemeler hukuka uygunluğunu sürdürecektir.)
 • Düzeltme, silme ya da yok etme işlemlerinin verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere iletilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

Haklarına sahiptir.

      E. VERİ SORUMLUSUNUN GÖSTERECEĞİ ÖZEN VE VERİTABANININ GÜVENLİĞİ

(1) Kullanıcıların kişisel bilgi ve verileri, İYİDAVET’e ait güvenli veri tabanlarında depolanır.

(2) İYİDAVET; kişisel bilgilerin gizliliği, güvenliği ve bütünlüğünü korumak için gerekli ve uygun korumaları sağlamaktadır. Bu konuda objektif yasal özenin gösterilmesine karşın bir zararın doğması halinde, tarafımıza herhangi bir sorumluluk yüklenemez.

(3) İYİDAVET, veri sahiplerinin talebi olması halinde davetiyeyi ve davetiye içeriğini veri tabanından siler. Kişisel veriler; işlenme sebeplerinin tamamının ortadan kalkması halinde (açık rızanın geri alınması vs.) veri sorumlusu tarafından re’sen veya ilgili kişinin talebi halinde silinir ya da anonim hale getirilir. Ancak, silme işlemine ilişkin kayıtlar (silme tarihi ve silinen verinin ne olduğu bilgisi) kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi hakkında yönetmelik md. 7/3 uyarınca 3 yıl süreyle İYİDAVET’e ait veritabanında saklanır.

      F. NİHAÎ HÜKÜMLER VE ŞİKAYET YOLU

(1) İYİDAVET, kullanıcıların kişisel veri ve bilgilerinin hukuki güvenlik çerçevesinde kalarak işlenmesinin sağlanması için gerekli adımları atmakla beraber, konuyla ilgili tüm hukuksal yükümlülüklerine uygun hareket etmektedir.

(2) Veri sahiplerinin, işbu aydınlatma metninde ya da bilahare akdedilecek açık rıza akdinde (kullanıcı sözleşmesi) yer alan hususlarla ilgili ŞİKAYETLERİNİ ÖNCELİKLE İYİDAVET’E İLETMESİ 6698 S. KVKK’YA GÖRE ZORUNLUDUR. Şikayet ve sair her türlü ileti için, iletisim@iyidavet.com  uzantılı adresimize e-posta gönderilmesi yeterlidir.